Menü

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
VE GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu KVKK aydınlatma ve rıza metni, 6698 sayılı KVKK’nın 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uyumlaştırılmış olarak https://www.edvays.com/ internet sitesi adına veri sorumlusu Şafak Tozar tarafından hazırlanmıştır. Tanımlar İşbu aydınlatma metninde yer alan; a) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi, b) Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, c) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçları ile vasıtalarını belirleyen; veri kayıt sisteminin kurulması ile yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ya da tüzel kişiyi, d) Kişisel veri: Kişiyi, doğrudan ya da dolaylı olarak belirlenebilir kılan bütün verileri (ad, soyad, T.C. kimlik numarası, elektronik posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi, doğum yeri, ikamet adresi, ses kaydı, fotoğrafı), e) Site: www.edvays.com internet sitesini, ifade etmektedir. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Uymayı Taahhüt Ettiğimiz İlkeler Kanunun 4’üncü maddesi uyarınca, kişisel veriler ancak bu kanunda (KVKK) ve diğer kanunlarda belirlenen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilecektir. Kişisel verilerin işlenmesinde uymayı taahhüt ettiğimiz ilkeler şunlardır: a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme. d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma. e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme. Aydınlatma Yükümlülüğümüzün Kapsamı Veri sorumlumuz, Kanunun “veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü” başlıklı 10’uncu maddesine istinaden aşağıda sayılan hususlarda ilgili kişilere bilgi vererek aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacaktır; a) Veri sorumlusu ile (varsa) temsilcisinin kimliği, b) Kişisel verilerin işlenme amacı, c) Kişisel verilerin kimlere, hangi amaçla aktarılabileceği, d) Kişisel veri toplamanın hukuki sebebi ve yöntemi, e) 11’inci maddede sayılan diğer hakları, Bu kapsamda; Veri sorumlusu: www.edvays.com sitesi adına Şafak Tozar, Toplanan veriler: Ad – soyad, T.C. Kimlik numarası, banka/kredi kartı bilgileri, telefon numarası, ikamet adresi ve elektronik posta adresi bilgileri, IP adresi bilgileri, Kişisel verilerin işlenme amaçları: sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, ilgili kişinin kimliğinin doğrulanabilmesi, sitede sunulan hizmetler hakkında ilgili kişilere yönelik düzenli bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinde bulunulabilmesi, ilgili kişilerin banka hesaplarına ödeme (havale / EFT) işlemi gerçekleştirilebilmesi, kullanıcılar hakkında istatistiksel ve demografik veri oluşturulabilmesi, mentorların kullanıcılara tanıtılabilmesi ve pazarlama amacıyla kullanıcılarla irtibata geçilmesi, sitede sunulan randevu alma ve bir mentorla hemen görüşmeye başlama özelliklerinin kullanılabilmesi, randevu oluşturma işlemlerinin yönetimi, randevu bilgilerinin taraflara elektronik ileti yoluyla gönderilmesi, üyelerin bilgilerinin güncel tutulması ve üyeliklerinin yönetim ve idamesi, üçüncü kişilere yönelik olarak reklam, modelleme ve tanıtım faaliyetleri yapılabilmesi, kullanıcıların sitede gezinme bilgilerinin istatistiksel analizi yapılarak elde edilen verilerin hedef kitleye uyarlanabilmesi. Kişisel verilerin paylaşılacağı taraflar ve paylaşma amacı: Kişisel veriler, adli merciler ile kamu kurum ve kuruluşlarından gelen taleplerin karşılanmasının yasal zorunluluk olduğu durumlarda ilgili kurum ve kuruluşlarla, finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi için bankalarla, kullanıcılara elektronik ileti gönderilebilmesi için e-posta sunucumuz (SendGrid) ile; reklam, modelleme ve kampanyalar için iş ve çözüm ortaklarımız ile paylaşılmaktadır. Kişisel verilerden yalnızca ad-soyad ve e-posta bilgileri, e-posta sunucumuzun yurt dışı kaynaklı olması sebebiyle yurt dışına aktarılmakta ve fakat kanunun 9’uncu maddesinde öngörülen hükümlere uyumlaştırılmış olarak yurt dışındaki güvenli sunucularda muhafaza edilmektedir. Sayılan veriler haricinde başkaca herhangi bir veri yurt dışına aktarılmamakta; yurt dışındaki gerçek veya tüzel kişilerle paylaşılmamaktadır. Kişisel verileri toplama yöntemi ve hukuki sebebi: www.edvays.com, sitede bulunan üye kayıt formlarının doldurulması, üye olunduktan sonra mentorluk başvurusu için form doldurulması ve randevu oluşturmak için gerçekleştirilen ödeme işlemlerinde açılan pop-up’lara banka hesap bilgilerinin yazılması yöntemleri ile kişisel veriler elde edilmektedir. Mevzuat ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile veri sorumlusunun ve üyelerin (mentor ve kullanıcı) meşru menfaatinin korunması ise veri toplamadaki hukuki sebeplerdir. www.edvays.com, veri toplama, işleme, muhafaza etme, paylaşma ve aktarım faaliyetlerinde ilgili kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin özüne dokunmamayı, bu hak ve hürriyetlere zarar vermemeyi taahhüt eder. www.edvays.com, işbu KVKK aydınlatma metninde yazılanlar haricinde herhangi bir kişisel veri toplamadığını, elde ettiği ve işlediği kişisel verileri bu metinde belirtilen şartlar haricinde üçüncü kişilerle paylaşmayacağını; yine bu metinde öngörülen sebepler, yöntemler ve amaçlar haricinde kişisel verileri toplamayacağını, işlemeyeceğini ve aktarmayacağını beyan ve taahhüt eder. www.edvays.com, işbu metinde sayılan hususlar haricinde, üyelere ait yeni kişisel veriler elde etmesi gerektiğinde, daha önce toplanmış verilerin paylaşım ve aktarım yerinde, elde edilme yönteminde ve işlenme amacında değişiklik yapılması gerektiğinde ilgili kişilerin açık rızasını alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İlgili Kişinin Hakları İlgili kişiler, Kanunun 11’inci maddesinde sayılan hususlarda www.edvays.com veri sorumlusuna müracaat ederek talepte bulunma ve bilgi isteme hakkına sahiptir. 11’inci madde ile ilgili kişiye tanınan haklar şunlardır: kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme, kanunun 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Kanunun 11’inci maddesi çerçevesinde www.edvays.com sitesine yöneltilen talepler, mevzuatta öngörülen sınırlar çerçevesinde ve mevzuatta öngörülen sürede cevaplandırılacaktır. Bu kapsamda ilgili kişiler, 11’inci maddede sayılan hususlardaki taleplerini açık ve anlaşılır bir biçimde ve yazılı olarak ifade etmek suretiyle info@edvays.com e-posta adresine iletebilecektir. www.edvays.com, ilgili kişilerden gelen yazılı taleplere 30 gün içerisinde yazılı olarak cevap vereceğini beyan ve taahhüt eder. www.edvays.com İletişim Adresi: Mahmutbey Cad., Meriç Sk., Toyak İş Merkezi, K:2 No:206, Bahçelievler / İstanbul. Tarafımızca ilgili kişinin başvurusu reddedilir; ilgili kişi tarafından cevabımız yetersiz görülür ya da başvuruya süresinde cevap vermediğimiz değerlendirilirse başvuruyu reddetmemizden itibaren 30; her halde başvuru tarihinden itibaren 60 gün içerisinde ilgili kişi Kurul’a (Kişisel Verileri Koruma Kurulu) müracaat edebilir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu İletişim Adresi: Nasuh Akar Mahallesi, 1407. Sok. No:4, 06520 Çankaya / Ankara Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri www.edvays.com, topladığı kişisel verileri kanunda öngörülen süre boyunca ve kanuna uygun şekilde muhafaza eder. Elde edilen kişisel verilerin saklanma süreleri; a) Abonelik kayıtları: Abonelik süresi boyunca b) Finansal işlemlere ilişkin tüm kayıtlar: 10 yıl c) Çerezler: 3 yıl d) Çevrimiçi ziyaretlere ilişkin trafik bilgileri: 2 yıl e) Hizmet Sağlayıcılara ilişkin kişisel veriler: 10 yıl Şeklindedir.